Trang chủ \11.10.10

Mã màu HTML (HTML color code)snow

FFFAFA


GhostWhite

F8F8FF


WhiteSmoke

F5F5F5


Gainsboro

DCDCDC


FloralWhite

FFFAF0


OldLace

FDF5E6


Linen

FAF0E6


AntiqueWhite

FAEBD7


PapayaWhip

FFEFD5


BlanchedAlmond

FFEBCD


Bisque

FFFAF0


PeachPuff

FFDAB9


NavajoWhite

FFDEAD


Moccasin

FFE4B5


Cornsilk

FFF8DC


Ivory

FFFFF0


LemonChiffon

FFFACD


Seashell

FFF5EE


Honeydew

F0FFF0


MintCream

F5FFFA


Azure

F0FFFF


AliceBlue

F0F8FF


lavender

E6E6FA


LavenderBlush

FFF0F5


MistyRose

FFE4E1


White

FFFFFF


Black

000000


DarkSlateGray

2F4F4F


DimGrey

696969


SlateGrey

708090


LightSlateGray

778899


Grey

BEBEBE


LightGray

D3D3D3


MidnightBlue

191970


NavyBlue

000080


CornflowerBlue

6495ED


DarkSlateBlue

483D8B


SlateBlue

6A5ACD


MediumSlateBlue

7B68EE


LightSlateBlue

8470FF


MediumBlue

0000CD


RoyalBlue

4169E1


Blue

0000FF


DodgerBlue

1E90FF


DeepSkyBlue

00BFFF


SkyBlue

87CEEB


LightSkyBlue

87CEFA


SteelBlue

4682B4


LightSteelBlue

B0C4DE


LightBlue

ADD8E6


PowderBlue

B0E0E6


PaleTurquoise

AFEEEE


DarkTurquoise

00CED1


MediumTurquoise

48D1CC


Turquoise

40E0D0


Cyan

00FFFF


LightCyan

E0FFFF


CadetBlue

5F9EA0


MediumAquamarine

66CDAA


Aquamarine

7FFFD4


DarkGreen

006400


DarkOliveGreen

556B2F


DarkSeaGreen

8FBC8F


SeaGreen

2E8B57


MediumSeaGreen

3CB371


LightSeaGreen

20B2AA


PaleGreen

98FB98


SpringGreen

00FF7F


LawnGreen

7CFC00


Green

00FF00


Chartreuse

7FFF00


MedSpringGreen

00FA9A


GreenYellow

ADFF2F


LimeGreen

32CD32


YellowGreen

9ACD32


ForestGreen

228B22


OliveDrab

6B8E23


DarkKhaki

BDB76B


PaleGoldenrod

EEE8AA


LtGoldenrodYello

FAFAD2


LightYellow

FFFFE0


Yellow

FFFF00


Gold

FFD700


LightGoldenrod

EEDD82


goldenrod

DAA520


DarkGoldenrod

B8860B


RosyBrown

BC8F8F


IndianRed

CD5C5C


SaddleBrown

8B4513


Sienna

A0522D


Peru

CD853F


Burlywood

DEB887


Beige

F5F5DC


Wheat

F5DEB3


SandyBrown

F4A460


Tan

D2B48C


Chocolate

D2691E


Firebrick

B22222


Brown

A52A2A


DarkSalmon

E9967A


Salmon

FA8072


LightSalmon

FFA07A


Orange

FFA500


DarkOrange

FF8C00


Coral

FF7F50


LightCoral

F08080


Tomato

FF6347


OrangeRed

FF4500


Red

FF0000


HotPink

FF69B4


DeepPink

FF1493


Pink

FFC0CB


LightPink

FFB6C1


PaleVioletRed

DB7093


Maroon

B03060


MediumVioletRed

C71585


VioletRed

D02090


Magenta

FF00FF


Violet

EE82EE


Plum

DDA0DD


Orchid

DA70D6


MediumOrchid

BA55D3


DarkOrchid

9932CC


DarkViolet

9400D3


BlueViolet

8A2BE2


Purple

A020F0


MediumPurple

9370DB


Thistle

D8BFD8


Green

008000


Gray

808080Snow1

FFFAFA


Snow2

EEE9E9


Snow3

CDC9C9


Snow4

8B8989


Seashell1

FFF5EE


Seashell2

EEE5DE


Seashell3

CDC5BF


Seashell4

8B8682


AntiqueWhite1

FFEFDB


AntiqueWhite2

EEDFCC


AntiqueWhite3

CDC0B0


AntiqueWhite4

8B8378


Bisque1

FFE4C4


Bisque2

EED5B7


Bisque3

CDB79E


Bisque4

8B7D6B


PeachPuff1

FFDAB9


PeachPuff2

EECBAD


PeachPuff3

CDAF95


PeachPuff4

8B7765


NavajoWhite1

FFDEAD


NavajoWhite2

EECFA1


NavajoWhite3

CDB38B


NavajoWhite4

8B795E


LemonChiffon1

FFFACD


LemonChiffon2

EEE9BF


LemonChiffon3

CDC9A5


LemonChiffon4

8B8970


Cornsilk1

FFF8DC


Cornsilk2

EEE8CD


Cornsilk3

CDC8B1


Cornsilk4

8B8878


Ivory1

FFFFF0


Ivory2

EEEEE0


Ivory3

CDCDC1


Ivory4

8B8B83


Honeydew1

F0FFF0


Honeydew2

E0EEE0


Honeydew3

C1CDC1


Honeydew4

838B83


LavenderBlush1

FFF0F5


LavenderBlush2

EEE0E5


LavenderBlush3

CDC1C5


LavenderBlush4

8B8386


MistyRose1

FFE4E1


MistyRose2

EED5D2


MistyRose3

CDB7B5


MistyRose4

8B7D7B


Azure1

F0FFFF


Azure2

E0EEEE


Azure3

C1CDCD


Azure4

838B8B


SlateBlue1

836FFF


SlateBlue2

7A67EE


SlateBlue3

6959CD


SlateBlue4

473C8B


RoyalBlue1

4876FF


RoyalBlue2

436EEE


RoyalBlue3

3A5FCD


RoyalBlue4

27408B


Blue1

0000FF


Blue2

0000EE


Blue3

0000CD


Blue4

00008B


DodgerBlue1

1E90FF


DodgerBlue2

1C86EE


DodgerBlue3

1874CD


DodgerBlue4

104E8B


SteelBlue1

63B8FF


SteelBlue2

5CACEE


SteelBlue3

4F94CD


SteelBlue4

36648B


DeepSkyBlue1

00BFFF


DeepSkyBlue2

00B2EE


DeepSkyBlue3

009ACD


DeepSkyBlue4

00688B


SkyBlue1

87CEFF


SkyBlue2

7EC0EE


SkyBlue3

6CA6CD


SkyBlue4

4A708B


LightSkyBlue1

B0E2FF


LightSkyBlue2

A4D3EE


LightSkyBlue3

8DB6CD


LightSkyBlue4

607B8B


SlateGray1

C6E2FF


SlateGray2

B9D3EE


SlateGray3

9FB6CD


SlateGray4

6C7B8B


LightSteelBlue1

CAE1FF


LightSteelBlue2

BCD2EE


LightSteelBlue3

A2B5CD


LightSteelBlue4

6E7B8B


LightBlue1

BFEFFF


LightBlue2

B2DFEE


LightBlue3

9AC0CD


LightBlue4

68838B


LightCyan1

E0FFFF


LightCyan2

D1EEEE


LightCyan3

B4CDCD


LightCyan4

7A8B8B


PaleTurquoise1

BBFFFF


PaleTurquoise2

AEEEEE


PaleTurquoise3

96CDCD


PaleTurquoise4

668B8B


CadetBlue1

98F5FF


CadetBlue2

8EE5EE


CadetBlue3

7AC5CD


CadetBlue4

53868B


Turquoise1

00F5FF


Turquoise2

00E5EE


Turquoise3

00C5CD


Turquoise4

00868B


Cyan1

00FFFF


Cyan2

00EEEE


Cyan3

00CDCD


Cyan4

008B8B


DarkSlateGray1

97FFFF


DarkSlateGray2

8DEEEE


DarkSlateGray3

79CDCD


DarkSlateGray4

528B8B


Aquamarine1

7FFFD4


Aquamarine2

76EEC6


Aquamarine3

66CDAA


Aquamarine4

458B74


DarkSeaGreen1

C1FFC1


DarkSeaGreen2

B4EEB4


DarkSeaGreen3

9BCD9B


DarkSeaGreen4

698B69


SeaGreen1

54FF9F


SeaGreen2

4EEE94


SeaGreen3

43CD80


SeaGreen4

2E8B57


PaleGreen1

9AFF9A


PaleGreen2

90EE90


PaleGreen3

7CCD7C


PaleGreen4

548B54


SpringGreen1

00FF7F


SpringGreen2

00EE76


SpringGreen3

00CD66


SpringGreen4

008B45


Green1

00FF00


Green2

00EE00


Green3

00CD00


Green4

008B00


Chartreuse1

7FFF00


Chartreuse2

76EE00


Chartreuse3

66CD00


Chartreuse4

458B00


OliveDrab1

C0FF3E


OliveDrab2

B3EE3A


OliveDrab3

9ACD32


OliveDrab4

698B22


DarkOliveGreen1

CAFF70


DarkOliveGreen2

BCEE68


DarkOliveGreen3

A2CD5A


DarkOliveGreen4

6E8B3D


Khaki1

FFF68F


Khaki2

EEE685


Khaki3

CDC673


Khaki4

8B864E


LightGoldenrod1

FFEC8B


LightGoldenrod2

EEDC82


LightGoldenrod3

CDBE70


LightGoldenrod4

8B814C


LightYellow1

FFFFE0


LightYellow2

EEEED1


LightYellow3

CDCDB4


LightYellow4

8B8B7A


Yellow1

FFFF00


Yellow2

EEEE00


Yellow3

CDCD00


Yellow4

8B8B00


Gold1

FFD700


Gold2

EEC900


Gold3

CDAD00


Gold4

8B7500


Goldenrod1

FFC125


Goldenrod2

EEB422


Goldenrod3

CD9B1D


Goldenrod4

8B6914


DarkGoldenrod1

FFB90F


DarkGoldenrod2

EEAD0E


DarkGoldenrod3

CD950C


DarkGoldenrod4

8B658B


RosyBrown1

FFC1C1


RosyBrown2

EEB4B4


RosyBrown3

CD9B9B


RosyBrown4

8B6969


IndianRed1

FF6A6A


IndianRed2

EE6363


IndianRed3

CD5555


IndianRed4

8B3A3A


Sienna1

FF8247


Sienna2

EE7942


Sienna3

CD6839


Sienna4

8B4726


Burlywood1

FFD39B


Burlywood2

EEC591


Burlywood3

CDAA7D


Burlywood4

8B7355


Wheat1

FFE7BA


Wheat2

EED8AE


Wheat3

CDBA96


Wheat4

8B7E66


Tan1

FFA54F


Tan2

EE9A49


Tan3

CD853F


Tan4

8B5A2B


Chocolate1

FF7F24


Chocolate2

EE7621


Chocolate3

CD661D


Chocolate4

8B4513


Firebrick1

FF3030


Firebrick2

EE2C2C


Firebrick3

CD2626


Firebrick4

8B1A1A


Brown1

FF4040


Brown2

EE3B3B


Brown3

CD3333


Brown4

8B2323


Salmon1

FF8C69


Salmon2

EE8262


Salmon3

CD7054


Salmon4

8B4C39


LightSalmon1

FFA07A


LightSalmon2

EE9572


LightSalmon3

CD8162


LightSalmon4

8B5742


Orange1

FFA500


Orange2

EE9A00


Orange3

CD8500


Orange4

8B5A00


DarkOrange1

FF7F00


DarkOrange2

EE7600


DarkOrange3

CD6600


DarkOrange4

8B4500


Coral1

FF7256


Coral2

EE6A50


Coral3

CD5B45


Coral4

8B3E2F


Tomato1

FF6347


Tomato2

EE5C42


Tomato3

CD4F39


Tomato4

8B3626


OrangeRed1

FF4500


OrangeRed2

EE4000


OrangeRed3

CD3700


OrangeRed4

8B2500


Red1

FF0000


Red2

EE0000


Red3

CD0000


Red4

8B0000


DeepPink1

FF1493


DeepPink2

EE1289


DeepPink3

CD1076


DeepPink4

8B0A50


HotPink1

FF6EB4


HotPink2

EE6AA7


HotPink3

CD6090


HotPink4

8B3A62


Pink1

FFB5C5


Pink2

EEA9B8


Pink3

CD919E


Pink4

8B636C


LightPink1

FFAEB9


LightPink2

EEA2AD


LightPink3

CD8C95


LightPink4

8B5F65


PaleVioletRed1

FF82AB


PaleVioletRed2

EE799F


PaleVioletRed3

CD6889


PaleVioletRed4

8B475D


Maroon1

FF34B3


Maroon2

EE30A7


Maroon3

CD2990


Maroon4

8B1C62


VioletRed1

FF3E96


VioletRed2

EE3A8C


VioletRed3

CD3278


VioletRed4

8B2252


Magenta1

FF00FF


Magenta2

EE00EE


Magenta3

CD00CD


Magenta4

8B008B


Orchid1

FF83FA


Orchid2

EE7AE9


Orchid3

CD69C9


Orchid4

8B4789


Plum1

FFBBFF


Plum2

EEAEEE


Plum3

CD96CD


Plum4

8B668B


MediumOrchid1

E066FF


MediumOrchid2

D15FEE


MediumOrchid3

B452CD


MediumOrchid4

7A378B


DarkOrchid1

BF3EFF


DarkOrchid2

B23AEE


DarkOrchid3

9A32CD


DarkOrchid4

68228B


Purple1

9B30FF


Purple2

912CEE


Purple3

7D26CD


Purple4

551A8B


MediumPurple1

AB82FF


MediumPurple2

9F79EE


MediumPurple3

8968CD


MediumPurple4

5D478B


Thistle1

FFE1FF


Thistle2

EED2EE


Thistle3

CDB5CD


Thistle4

8B7B8B


grey11

1C1C1C


grey21

363636


grey31

4F4F4F


grey41

696969

Hướng dẫn thủ thuật Blogger, Blogspot

8

Nhận xét
2

Bảng mã màu này, đẹp thiệt! anh xin.

Reply Xóa nhận xét
3

=D> Anh DUY ơi!ANh xem blog na.Http://chipkool.blogspot.com/Em mới làm Blog nên gà lắm.Anh giúp đỡ em với:-SS:-SS

Reply Xóa nhận xét
4

@ChipKool Blog bạn còn ra đời sớm hơn mình mà :) Blog bạn có chủ đề về CNTT, đối tượng truy cập là người biết về tin học nên mình nghĩ giảm bớt những hiệu ứng không cần thiết đi. Chắc bạn còn tuổi teen, blog có style kiểu học trò :)

Reply Xóa nhận xét
5

Mình chả bao giờ dùng mấy cái bảng này, cứ Photoshop mà phang cho nó pro :D

Reply Xóa nhận xét
6

@NoctNói ra thật xấu hổ nhưng ngày đầu tạo label Blogger chưa biết viết gì nên em quăng cái này lên cho đỡ trống vắng :D

Reply Xóa nhận xét
7

Hihi khi nào mới nhớ hết cai list bảng màu này trời, nhớ xong tẩu hỏa nhập ma luôn :)

Reply Xóa nhận xét
8

Bạn không cần nhớ đâu, bookmark trang này lại là được mà, ở đây dễ tra hơn này : http://www.w3schools.com/cssref/css_colorsfull.asp, có công cụ để trộn màu nữa nhé

Reply Xóa nhận xét

Đăng nhận xét

Cancel