Loại bỏ CSS và Javascript mặc định của Blogger
\

Khi thiết kế một template mình luôn muốn làm chủ hoàn toàn nó. Có 2 thành phần CSS và Javascript được Blogger tự động thêm vào, chính vì vậy...

37

Nhận xét