Auto readmore cho Blogger 2013

Auto readmore cho Blogger 2013

22.4.13 | Duy Pham
\

Trước đây mình đã giới thiệu Auto readmore không sử dụng javascript cho Blogger với khả năng tăng tốc cho blog và thân thiện với các bộ máy...

42

Nhận xét
Hiển thị avatar người viết bài bên cạnh tiêu đề bài viết
\

Thủ thuật hướng dẫn các bạn thêm bên cạnh tiêu đề bài viết avatar của người viết bài. Việc hiển thị avatar này giúp mọi người dễ dàng nhận b...

44

Nhận xét