Lời cảm ơn tới người vừa nhận xét
\ \

Một thủ thuật nữa cho Thread Comment, đây là thủ thuật sẽ hiển thị lời cảm ơn tới người vừa nhận xét trên blog của bạn. Đó là nhận xét của n...

191

Nhận xét
Sửa lỗi gán nhãn Author cho Thread Comment
\ \

Trước đây trong bài Thêm chú thích cho nhận xét của tác giả bài viết mình có đề cập đến sai lầm trong việc chỉ so sánh sự giống nhau giữa t...

38

Nhận xét
Đánh số thứ tự cho nhận xét
\ \

Thread Comment cơ bản đã là trực quan, tuy nhiên một số bạn còn muốn thêm đánh số thứ tự cho nhận xét. Việc đánh số thứ tự cho nhận xét giúp...

51

Nhận xét