Author box cho Blogger tự động cập nhật thông tin
\

Cuối cùng thì Blogger cũng có Author box một cách tự động. Hãy chào mừng 2 thẻ Blogger XML mới: <data:post.authorPhoto.url/> và <d...

54

Nhận xét