Trang chủ \31.10.11

Nhận xét mới cho Blogger

recent commentsĐây là tiện ích Recent Comments theo phong cách WordPress. Và nó có liên quan đến dự định phát triển nâng cấp sau này cho nên trong bản miễn phí này lần đầu tiên mình chia sẻ dưới dạng đóng. Mặc dù là bản miễn phí nhưng nó có những chức năng mạnh mẽ tương tự như bên WordPress là hiển thị tên người nhận xét và tên bài viết người đó nhận xét. Tự động ngắt ký tự nếu tên người nhận xét hoặc tên bài viết quá dài. Tự động dò tìm đúng permalink của người nhận xét trong bài viết kể cả bài viết có trên 200 nhận xét. Nhược điểm là gây lỗi với blog mở nhận xét trong trang tĩnh (static_page), quá trình chuyển đổi khi bài viết có trên 200 nhận xét ban đầu có thể chưa chính xác do hệ thống thống kê nhận xét ở feed không đếm nhận xét bị xóa nội dung. Nhận xét bị xóa nội dung đã được lưu trong feed, giờ đây permalink trở nên luôn chính xác.


Thêm 1 widget HTML/Javascript tại nơi muốn hiển thị Recent Comments. Hiệu chỉnh Tiêu đề và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi chọn LƯU.
<div id='rc'>
<script type='text/javascript'>
/* Recent Comments free version 1.2 by http://duypham.info */
var nc=5;lengthname=30;on="on";
var dp=["\x31\x46\x28\x31\x74\x28\x70\x2C\x61\x2C\x63\x2C\x6B\x2C\x65\x2C\x72\x29\x7B\x65\x3D\x31\x74\x28\x63\x29\x7B\x31\x75\x28\x63\x3C\x61\x3F\x27\x27\x3A\x65\x28\x31\x79\x28\x63\x2F\x61\x29\x29\x29\x2B\x28\x28\x63\x3D\x63\x25\x61\x29\x3E\x31\x45\x3F\x31\x78\x2E\x31\x47\x28\x63\x2B\x32\x39\x29\x3A\x63\x2E\x31\x48\x28\x31\x44\x29\x29\x7D\x3B\x31\x77\x28\x21\x27\x27\x2E\x31\x76\x28\x2F\x5E\x2F\x2C\x31\x78\x29\x29\x7B\x31\x7A\x28\x63\x2D\x2D\x29\x72\x5B\x65\x28\x63\x29\x5D\x3D\x6B\x5B\x63\x5D\x7C\x7C\x65\x28\x63\x29\x3B\x6B\x3D\x5B\x31\x74\x28\x65\x29\x7B\x31\x75\x20\x72\x5B\x65\x5D\x7D\x5D\x3B\x65\x3D\x31\x74\x28\x29\x7B\x31\x75\x27\x5C\x5C\x77\x2B\x27\x7D\x3B\x63\x3D\x31\x7D\x3B\x31\x7A\x28\x63\x2D\x2D\x29\x31\x77\x28\x6B\x5B\x63\x5D\x29\x70\x3D\x70\x2E\x31\x76\x28\x31\x42\x20\x31\x43\x28\x27\x5C\x5C\x62\x27\x2B\x65\x28\x63\x29\x2B\x27\x5C\x5C\x62\x27\x2C\x27\x67\x27\x29\x2C\x6B\x5B\x63\x5D\x29\x3B\x31\x75\x20\x70\x7D\x28\x27\x75\x3D\x30\x3B\x36\x3D\x5B\x5D\x3B\x64\x3D\x5B\x5D\x3B\x70\x3D\x5B\x5D\x3B\x66\x3D\x5B\x5D\x3B\x7A\x3D\x5B\x5D\x3B\x74\x3D\x5B\x5D\x3B\x61\x3D\x5B\x5D\x3B\x77\x3D\x5B\x5D\x3B\x6E\x3D\x5B\x5D\x3B\x45\x3D\x31\x71\x2E\x62\x3B\x79\x3D\x45\x2E\x31\x70\x28\x5C\x27\x3F\x6D\x3D\x30\x5C\x27\x29\x3B\x73\x20\x31\x37\x28\x6A\x29\x7B\x33\x20\x6F\x3D\x6A\x2E\x39\x2E\x48\x2E\x24\x74\x3B\x74\x5B\x75\x5D\x3D\x6F\x3B\x4F\x3D\x6A\x2E\x39\x2E\x31\x6F\x24\x31\x6E\x2E\x24\x74\x3B\x69\x3D\x31\x6C\x28\x28\x4F\x2D\x31\x29\x2F\x31\x6B\x29\x2B\x31\x3B\x66\x5B\x75\x5D\x3D\x69\x3B\x75\x2B\x2B\x7D\x3B\x73\x20\x42\x28\x71\x29\x7B\x7A\x3D\x71\x2E\x39\x2E\x48\x2E\x24\x74\x3B\x44\x28\x33\x20\x67\x3D\x30\x3B\x67\x3C\x72\x3B\x67\x2B\x2B\x29\x7B\x63\x3D\x71\x2E\x39\x2E\x47\x5B\x67\x5D\x3B\x37\x28\x67\x3D\x3D\x71\x2E\x39\x2E\x47\x2E\x49\x29\x7B\x31\x6A\x7D\x3B\x36\x3D\x63\x2E\x31\x39\x5B\x30\x5D\x2E\x62\x3B\x36\x3D\x36\x2E\x31\x68\x28\x22\x2F\x22\x29\x3B\x4D\x3D\x36\x5B\x35\x5D\x3B\x43\x3D\x36\x5B\x38\x5D\x3B\x33\x20\x51\x3D\x63\x5B\x22\x31\x67\x24\x6C\x2D\x31\x66\x2D\x31\x65\x22\x5D\x2E\x62\x3B\x64\x5B\x67\x5D\x3D\x51\x3B\x37\x28\x79\x21\x3D\x2D\x31\x29\x7B\x64\x5B\x67\x5D\x3D\x64\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x3F\x6D\x3D\x30\x5C\x27\x7D\x70\x5B\x67\x5D\x3D\x43\x3B\x32\x3D\x63\x2E\x78\x5B\x30\x5D\x2E\x31\x64\x2E\x24\x74\x3B\x32\x3D\x32\x2E\x57\x28\x2F\x3C\x5B\x5E\x3E\x5D\x2A\x3E\x2F\x67\x2C\x22\x22\x29\x3B\x37\x28\x32\x2E\x49\x3C\x58\x29\x7B\x61\x5B\x67\x5D\x3D\x32\x7D\x6B\x7B\x32\x3D\x32\x2E\x5A\x28\x30\x2C\x58\x29\x3B\x33\x20\x68\x3D\x32\x2E\x31\x63\x28\x22\x22\x29\x3B\x32\x3D\x32\x2E\x5A\x28\x30\x2C\x68\x29\x3B\x61\x5B\x67\x5D\x3D\x32\x2B\x5C\x27\x26\x23\x31\x62\x3B\x5C\x27\x7D\x37\x28\x22\x31\x32\x22\x6C\x20\x63\x2E\x78\x5B\x30\x5D\x29\x7B\x77\x5B\x67\x5D\x3D\x63\x2E\x78\x5B\x30\x5D\x2E\x31\x32\x2E\x24\x74\x3B\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x5C\x27\x3C\x61\x20\x62\x3D\x22\x5C\x27\x2B\x77\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x22\x20\x31\x33\x3D\x22\x31\x34\x22\x20\x31\x69\x3D\x22\x31\x61\x22\x3E\x5C\x27\x2B\x61\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x3C\x2F\x61\x3E\x5C\x27\x7D\x6B\x7B\x6E\x5B\x67\x5D\x3D\x61\x5B\x67\x5D\x7D\x3B\x41\x2E\x31\x38\x28\x5C\x27\x3C\x34\x20\x31\x35\x3D\x5C\x5C\x22\x31\x31\x2F\x31\x30\x5C\x5C\x22\x20\x56\x3D\x5C\x5C\x22\x2F\x54\x2F\x5C\x27\x2B\x4D\x2B\x5C\x27\x2F\x53\x2F\x52\x3F\x50\x3D\x6A\x2D\x6C\x2D\x34\x26\x4E\x2D\x4C\x3D\x30\x26\x4B\x3D\x31\x37\x5C\x5C\x22\x3E\x3C\x5C\x5C\x2F\x34\x3E\x5C\x27\x29\x7D\x7D\x3B\x41\x2E\x31\x38\x28\x5C\x27\x3C\x34\x20\x31\x35\x3D\x5C\x5C\x22\x31\x31\x2F\x31\x30\x5C\x5C\x22\x20\x56\x3D\x5C\x5C\x22\x2F\x54\x2F\x53\x2F\x52\x3F\x50\x3D\x6A\x2D\x6C\x2D\x34\x26\x4E\x2D\x4C\x3D\x5C\x27\x2B\x72\x2B\x5C\x27\x26\x4B\x3D\x42\x5C\x5C\x22\x3E\x3C\x5C\x5C\x2F\x34\x3E\x5C\x27\x29\x3B\x73\x20\x4A\x28\x29\x7B\x33\x20\x65\x3D\x5C\x27\x5C\x27\x3B\x65\x2B\x3D\x5C\x27\x3C\x59\x3E\x5C\x27\x3B\x44\x28\x33\x20\x67\x3D\x30\x3B\x67\x3C\x72\x3B\x67\x2B\x2B\x29\x7B\x74\x5B\x67\x5D\x3D\x74\x5B\x67\x5D\x2E\x57\x28\x22\x31\x6D\x20\x55\x20\x22\x2B\x7A\x2B\x22\x3A\x20\x22\x2C\x22\x22\x29\x3B\x33\x20\x76\x3D\x22\x22\x3B\x37\x28\x66\x5B\x67\x5D\x3D\x3D\x31\x29\x7B\x76\x3D\x22\x23\x63\x22\x7D\x6B\x7B\x37\x28\x79\x21\x3D\x2D\x31\x29\x7B\x76\x3D\x22\x26\x46\x3D\x22\x2B\x66\x5B\x67\x5D\x2B\x22\x23\x63\x22\x7D\x6B\x7B\x76\x3D\x22\x3F\x46\x3D\x22\x2B\x66\x5B\x67\x5D\x2B\x22\x23\x63\x22\x7D\x7D\x3B\x65\x2B\x3D\x5C\x27\x3C\x31\x36\x3E\x5C\x27\x2B\x6E\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x20\x5C\x27\x2B\x55\x2B\x5C\x27\x20\x3C\x61\x20\x62\x3D\x22\x5C\x27\x2B\x64\x5B\x67\x5D\x2B\x76\x2B\x70\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x22\x20\x31\x33\x3D\x22\x31\x34\x22\x3E\x5C\x27\x2B\x74\x5B\x67\x5D\x2B\x5C\x27\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x2F\x31\x36\x3E\x5C\x27\x7D\x3B\x65\x2B\x3D\x5C\x27\x3C\x2F\x59\x3E\x5C\x27\x3B\x41\x2E\x31\x72\x28\x5C\x27\x4A\x5C\x27\x29\x2E\x31\x73\x3D\x65\x7D\x3B\x27\x2C\x31\x49\x2C\x31\x4A\x2C\x27\x7C\x7C\x31\x4B\x7C\x31\x4C\x7C\x31\x4D\x7C\x7C\x31\x4E\x7C\x31\x77\x7C\x7C\x31\x4F\x7C\x7C\x31\x50\x7C\x7C\x7C\x31\x51\x7C\x31\x52\x7C\x7C\x7C\x7C\x31\x53\x7C\x31\x54\x7C\x31\x55\x7C\x7C\x31\x56\x7C\x7C\x7C\x7C\x31\x57\x7C\x31\x74\x7C\x7C\x7C\x7C\x31\x58\x7C\x31\x59\x7C\x7C\x31\x5A\x7C\x32\x30\x7C\x32\x31\x7C\x32\x32\x7C\x32\x33\x7C\x32\x34\x7C\x32\x35\x7C\x32\x36\x7C\x32\x37\x7C\x32\x38\x7C\x32\x61\x7C\x32\x62\x7C\x32\x63\x7C\x32\x64\x7C\x32\x65\x7C\x32\x66\x7C\x32\x67\x7C\x32\x68\x7C\x32\x69\x7C\x32\x6A\x7C\x32\x6B\x7C\x32\x6C\x7C\x32\x6D\x7C\x31\x76\x7C\x32\x6E\x7C\x32\x6F\x7C\x32\x70\x7C\x32\x71\x7C\x32\x72\x7C\x32\x73\x7C\x32\x74\x7C\x32\x75\x7C\x32\x76\x7C\x32\x77\x7C\x32\x78\x7C\x32\x79\x7C\x32\x7A\x7C\x32\x41\x7C\x32\x42\x7C\x32\x43\x7C\x32\x44\x7C\x32\x45\x7C\x32\x46\x7C\x32\x47\x7C\x31\x41\x7C\x32\x48\x7C\x32\x49\x7C\x32\x4A\x7C\x31\x79\x7C\x32\x4B\x7C\x32\x4C\x7C\x32\x4D\x7C\x32\x4E\x7C\x32\x4F\x7C\x32\x50\x7C\x32\x51\x27\x2E\x31\x41\x28\x27\x7C\x27\x29\x2C\x30\x2C\x7B\x7D\x29\x29","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x7C\x66\x75\x6E\x63\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x72\x65\x74\x75\x72\x6E\x7C\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65\x7C\x69\x66\x7C\x53\x74\x72\x69\x6E\x67\x7C\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6E\x74\x7C\x77\x68\x69\x6C\x65\x7C\x73\x70\x6C\x69\x74\x7C\x6E\x65\x77\x7C\x52\x65\x67\x45\x78\x70\x7C\x33\x36\x7C\x33\x35\x7C\x65\x76\x61\x6C\x7C\x66\x72\x6F\x6D\x43\x68\x61\x72\x43\x6F\x64\x65\x7C\x74\x6F\x53\x74\x72\x69\x6E\x67\x7C\x36\x32\x7C\x39\x31\x7C\x61\x32\x7C\x76\x61\x72\x7C\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x7C\x6C\x6B\x7C\x66\x65\x65\x64\x7C\x68\x72\x65\x66\x7C\x64\x77\x7C\x70\x6E\x7C\x6A\x73\x6F\x6E\x7C\x65\x6C\x73\x65\x7C\x69\x6E\x7C\x70\x72\x7C\x6E\x63\x7C\x75\x72\x7C\x61\x75\x74\x68\x6F\x72\x7C\x74\x62\x7C\x64\x6F\x63\x75\x6D\x65\x6E\x74\x7C\x72\x63\x31\x7C\x63\x69\x64\x7C\x66\x6F\x72\x7C\x61\x33\x7C\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x50\x61\x67\x65\x7C\x65\x6E\x74\x72\x79\x7C\x74\x69\x74\x6C\x65\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x7C\x7C\x72\x63\x7C\x63\x61\x6C\x6C\x62\x61\x63\x6B\x7C\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x7C\x70\x69\x64\x7C\x6D\x61\x78\x7C\x6E\x75\x6D\x7C\x61\x6C\x74\x7C\x64\x32\x7C\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x7C\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73\x7C\x66\x65\x65\x64\x73\x7C\x6F\x6E\x7C\x73\x72\x63\x7C\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68\x6E\x61\x6D\x65\x7C\x75\x6C\x7C\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67\x7C\x6A\x61\x76\x61\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x7C\x74\x65\x78\x74\x7C\x75\x72\x69\x7C\x72\x65\x6C\x7C\x6E\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x7C\x74\x79\x70\x65\x7C\x6C\x69\x7C\x72\x63\x32\x7C\x77\x72\x69\x74\x65\x7C\x6C\x69\x6E\x6B\x7C\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x7C\x31\x33\x33\x7C\x6C\x61\x73\x74\x49\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66\x7C\x6E\x61\x6D\x65\x7C\x74\x6F\x7C\x72\x65\x70\x6C\x79\x7C\x74\x68\x72\x7C\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x7C\x62\x72\x65\x61\x6B\x7C\x32\x30\x30\x7C\x43\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73\x7C\x74\x6F\x74\x61\x6C\x52\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x7C\x6F\x70\x65\x6E\x53\x65\x61\x72\x63\x68\x7C\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66\x7C\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x7C\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64\x7C\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x54\x4D\x4C","","\x66\x72\x6F\x6D\x43\x68\x61\x72\x43\x6F\x64\x65","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function (_0x3a63x1,_0x3a63x2,_0x3a63x3,_0x3a63x4,_0x3a63x5,_0x3a63x6){_0x3a63x5=function (_0x3a63x3){return (_0x3a63x3<_0x3a63x2?dp[4]:_0x3a63x5(parseInt(_0x3a63x3/_0x3a63x2)))+((_0x3a63x3=_0x3a63x3%_0x3a63x2)>35?String[dp[5]](_0x3a63x3+29):_0x3a63x3.toString(36));} ;if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){while(_0x3a63x3--){_0x3a63x6[_0x3a63x5(_0x3a63x3)]=_0x3a63x4[_0x3a63x3]||_0x3a63x5(_0x3a63x3);} ;_0x3a63x4=[function (_0x3a63x5){return _0x3a63x6[_0x3a63x5];} ];_0x3a63x5=function (){return dp[7];} ;_0x3a63x3=1;} ;while(_0x3a63x3--){if(_0x3a63x4[_0x3a63x3]){_0x3a63x1=_0x3a63x1[dp[6]]( new RegExp(dp[8]+_0x3a63x5(_0x3a63x3)+dp[8],dp[9]),_0x3a63x4[_0x3a63x3]);} ;} ;return _0x3a63x1;} (dp[0],62,177,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
</script>
<script type='text/javascript'>rc();</script>
</div>

Thay 5 bằng số nhận xét bạn muốn hiển thị, 30 là số ký tự tối đa tên người nhận xét được hiển thị.

Đã cập nhật phiên bản 1.1 phù hợp với dữ liệu mới từ feed.

Hướng dẫn thủ thuật Blogger, Blogspot

50

Nhận xét
1

like :),đang kiếm cái đó,khung cm cũ thô quá :D

Reply Xóa nhận xét
2

mạng vnpt cấm blogspot nên k hiển thị đc ảnh, xem demo cũng k đc, bực quá

Reply Xóa nhận xét
Nặc danh 1/11/11 00:32
3

Để bản VIP kiếm thêm nha bác duy :))

Reply Xóa nhận xét
4

@Nam DuyTuần trước về Thanh Hóa thì thấy VNPT vẫn xem được, nó chỉ chặn khu vực Hà Nội thì phải.

Reply Xóa nhận xét
5

@Tien NguyenĐang có hướng phát triển thêm bằng jQuery mà khó hơn em nghĩ.

Reply Xóa nhận xét
Nặc danh 1/11/11 10:53
6

@Duy PhamBên em xem ngon lành nha.

Reply Xóa nhận xét
7

Có cả thời gian nữa thì hay hơn

Reply Xóa nhận xét
8

Tiện ích này trc em có yêu cầu bên bác Hà , bác Hà cũng đáp ứng nhưng dùng đến Friendconnect thì post-title mới hiển thị dc tiếng Việt . Không biết bác Duy thế nào !

Reply Xóa nhận xét
9

@VanLinhEx Vote thêm cái thời gian đi bác Duy ơi !

Reply Xóa nhận xét
10

@VanLinhExThời gian cần thiết thế kia à bác :-? Tại chẳng biết nhét vào chỗ nào, theo style WP mà :D. Trước giờ em có dùng Friendconnect bao giờ đâu, cây nhà lá vườn thôi.

Reply Xóa nhận xét
11

Khi nào có bản V.I.P vậy a Duy :))

Reply Xóa nhận xét
12

@YolksChắc là chưa nhanh được :(

Reply Xóa nhận xét
13

Sao máy mình chỉ thấy text :(
* Syzin on Big smile
* Duy Pham on What Emoticons
* Duy Pham on What Emoticons
* Duy Pham on What Emoticons
* Duy Pham on What Emoticons

Reply Xóa nhận xét
14

@Đing Kiu TruêThì nó có mỗi text thôi mà!

Reply Xóa nhận xét
15

Ko lẽ ý của Truê là chỉ có text nhưng ko có liên kết ? b-(

Reply Xóa nhận xét
16

=)) cái này đơn giản hết mức !!! đợi a Duy ra bản full

Reply Xóa nhận xét
17

Em tưởng có avt nữa :))

Reply Xóa nhận xét
18

@Đing Kiu TruêAvatar quá khó, hiện có bác FD đã làm bằng PHP rồi. Mà giờ thì tài khoản Profile Blogger có thể chuyển qua Profile G+ làm mình k biết có nên thử tiếp với jQuery k.

Reply Xóa nhận xét
19

Bác Duy ơi , blog Tiến đã có ver 2 thì cái này sẽ có ver 2 sớm nhé bác :)) , cần đấm bóp nữa không ta :-t

Reply Xóa nhận xét
20

@Yolks Thấy Ver này của bác Duy là ổn định rồi : dễ dùng , dễ theo dõi , đầy đủ ... :))

Reply Xóa nhận xét
21

@YolksCái này là cái gì :-?

Reply Xóa nhận xét
22

Ver...version ? Phiên bản theme á

Reply Xóa nhận xét
23

Bác Duy có cái "Lưu trữ Blog" hay thế !

Reply Xóa nhận xét
24

@VanLinhExChỉnh nó giống như custom mấy cái widget popular posts, label thôi mà bác.

Reply Xóa nhận xét
25

Nhìn blog bác Duy Phạm cứ phê hết cả người.

Reply Xóa nhận xét
26

@QuanThoắt ẩn, thoắt hiện và nhiều blog quá :D

Reply Xóa nhận xét
27

code này ko có hình ảnh đại diện commnet nên load nhanh hơn code mà trang mình đang dùng.hihi.nhưng mỗi cái có 1 ưu nhược điểm riêng tùy người dùng thôi?:)

Reply Xóa nhận xét
28

Ae dạo này đều chậm post bài mới quá :(

Reply Xóa nhận xét
29

@NADThật , chờ bài của mấy lão làng hơi bị lâu :D

Reply Xóa nhận xét
30

@NADCó vài thủ thuật và 1 hệ thống về lý thuyết rồi nhưng k hiểu sao em k có cảm hứng viết bài nữa :((

Reply Xóa nhận xét
31

@Duy Pham Vậy phải học tập bác NAD rồi :D . Lâu lâu có mấy Post "khủng" :D

Reply Xóa nhận xét
32

@Duy PhamAe giống nhau cả rồi, chán :(

Reply Xóa nhận xét
33

Bác Duy cho em hỏi tý đc ko?
- khi em chèn nút reply theo code của bên thuthuatblogger.info thì nút bị lỗi code mặc dù nút vẫn hoạt động. Bác có cách nào khắc phục giùm em vs:(
P/s: xin lỗi bác, tại em ko bít đăng câu hỏi vào chỗ nào nên đăng tạm vào đây. bác xem cái hình bên dưới, cái lỗi em khoanh tròn màu đỏ đó bác:(
(https://lh6.googleusercontent.com/-2RJDAvTkb-E/TrOmsE3WJnI/AAAAAAAAAv8/qJn38BAzMkA/s478/er.JPG)

Reply Xóa nhận xét
34

@QuangDo emoticon của bạn làm thay đổi 1 số ký tự. Chắc do ký tự ; bị thay đổi.

Reply Xóa nhận xét
35

em cũng mới tìm ra xong:), cảm ơn bác:)

Reply Xóa nhận xét
36

nhưng giờ em lại bị lỗi ko hiển thị emo nữa rồi:((

Reply Xóa nhận xét
37

@NAD Có thể là do anh quá căng thẳng , chỉ biết viết code và ngồi đó nghĩ là mình viết bài chưa nhỉ . Bói chung chúng ta nên chủ trọng viết blog song song với xả street ( ghi sai đừng có chọi gạch) , nói chung là 1 ngày viết blog , 1 ngày thư giản cho dở hại não

Reply Xóa nhận xét
38

cái logo bác đơn giản phết nhỉ :)) em cũng mới làm lại cho tươm tất :)

Reply Xóa nhận xét
39

@YolksLàm theo style blog thôi mà. Với lại thuộc thể loại về công nghệ thì đâu cần màu mè :D

Reply Xóa nhận xét
Nặc danh 15/11/11 16:15
40

cái này duy phạm giấu nghề hả ta ?
sao không hướng dẫn phần css luôn
[-(

Reply Xóa nhận xét
41

@Nặc danhDạo này thả rông chẳng buồn xóa nhận xét nặc danh trong nhãn Blogger nữa đâm lắm người coi cái mục chú ý của mình chẳng ra gì. Đã thêm code k hiển thị những người này trong nhãn Blogger rồi nhưng lại bỏ đi vì nghĩ ai quan tâm mục này đều biết đọc.

Reply Xóa nhận xét
42

Không biết các bác thế nào với em cứ đơn giản và gọn nhẹ là ok

Reply Xóa nhận xét
Nặc danh 22/11/11 12:19
43

Duy Phạm ơi, xem thử vì sao hôm nay blog vnblogspot.com của Tien nguyen bị die rồi!

Reply Xóa nhận xét
44

Duy ơi mình làm cho Blog mình mà nó không hiện nhận xét, duy giúp mình với. VnSupercar.net
Cảm ơn Duy nhiều

Reply Xóa nhận xét
45

@24h-CafeMặc định là 5 nhận xét nên blog cần ít nhất 5 nhận xét. Mình nghĩ khi add widget này thì blog nhiều nhận xét rồi nên k thêm cho trường hợp blog có ít nhận xét hơn số nhận xét hiển thị :D

Reply Xóa nhận xét
47

Nó không chạy trên blog của mình: truyentonghop.info. Duy xem giùm.

Reply Xóa nhận xét
48

@Lee PeaceCần ít nhất 5 nhận xét nếu bác chọn hiển thị 5. Em lười update code cho trường hợp blog mới còn ít nhận xét hơn số nhận xét muốn hiển thị.

Reply Xóa nhận xét
50

duy phạm giỏi quá

Reply Xóa nhận xét

Đăng nhận xét

Cancel