Chèn emoticons và ảnh, Youtube, Nhaccuatui vào Thread Comment

YoutubePhiên bản tiếp theo của Emoticons & Multimedia for Thread Comment. Ở phiên bản trước thì việc chèn ảnh, Youtube và Nhaccuatui cần đặt trong thẻ [img], [youtube][nct]. Phiên bản này việc chèn sẽ đơn giản hơn, tự động nhận biết đường dẫn ảnh, Youtube hay Nhaccuatui trong nhận xét và hiển thị nó bên dưới nội dung nhận xét đó.

Phần mở rộng của ảnh được hỗ trợ là png, jpg, gifbmp.


Chèn đoạn mã dưới đây vào trước thẻ </body>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var copyright='Emoticons & Multimedia for Thread Comment by http://duypham.info';
var smileys=[
{'text':':))','img':'http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt_XVZKI/AAAAAAAAATI/Q35_W0anT6A/21.gif'},
{'text':':)','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voiNIw2I/AAAAAAAAASw/aav2hwqeG0c/1.gif'},
{'text':':((','img':'http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt5z16MI/AAAAAAAAATE/Hx-7Thmr6do/20.gif'},
{'text':':(','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voq7QQnI/AAAAAAAAAS0/UzoFJOCcPPU/2.gif'},
{'text':':D','img':'http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voxnkRKI/AAAAAAAAAS4/PjDn098vm3w/4.gif'},
{'text':'=))','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuJ1G41I/AAAAAAAAATM/_jLHXvz6PTg/24.gif'},
{'text':'=D&gt;','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUt1yQI/AAAAAAAAATY/QHNvnj0gYbU/41.gif'},
{'text':':-O','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpLiW1GI/AAAAAAAAATA/fPyPJcBks7s/13.gif'},
{'text':':-?','img':'http://lh5.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vua5MF2I/AAAAAAAAATU/N4X-ouMd1-I/39.gif'},
{'text':':-SS','img':'http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUOH79I/AAAAAAAAATc/oNE5H5vcNtI/42.gif'},
{'text':':-t','img':'http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vz4hwcNI/AAAAAAAAATo/4ySXuvQWma8/104.gif'},
{'text':'[-(','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuMg6RQI/AAAAAAAAATQ/rWj7euuKOZs/33.gif'},
{'text':'@-)','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vziH8NXI/AAAAAAAAATg/2evEbN2cJwc/43.gif'},
{'text':'b-(','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzrqI4MI/AAAAAAAAATk/BhfFnT0Gbro/66.gif'},
{'text':':P','img':'http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpDb68dI/AAAAAAAAAS8/Yv0Uu3qzG_Q/10.gif'}];
var type_img=['png','PNG','jpg','JPG','jpeg','JPEG','gif','GIF','bmp','BMP'];
var dp=['Q a=["\\1b\\m\\w\\b\\q\\t\\w\\z\\u\\r\\1r\\r\\1c\\F\\s\\b\\q\\m\\h\\C\\q\\k\\r\\O\\w\\l\\r\\1e\\o\\l\\h\\k\\C\\r\\1H\\w\\m\\m\\h\\z\\b\\r\\E\\N\\r\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n","\\N\\B","\\q\\z\\O\\w","\\t\\w\\m\\m\\h\\z\\b\\W\\o\\w\\s\\C\\h\\l","\\J\\h\\b\\1b\\s\\h\\m\\h\\z\\b\\1v\\N\\1z\\C","\\B","\\J\\h\\b\\1b\\s\\h\\m\\h\\z\\b\\u\\1v\\N\\1e\\k\\J\\1W\\k\\m\\h","\\s\\h\\z\\J\\b\\o","","\\q\\z\\z\\h\\l\\1X\\1e\\1c\\1T","\\q\\b\\h\\m","\\o\\b\\b\\B","\\u\\B\\s\\q\\b","\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\N\\w\\F\\b\\F\\E\\h\\M\\t\\w\\m\\n\\v\\k\\b\\t\\o\\1d\\1g\\A","\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\z\\o\\k\\t\\t\\F\\k\\b\\F\\q\\M\\t\\w\\m\\n\\z\\J\\o\\h\\1d","\\M","\\q\\z\\C\\h\\T\\1Z\\O","\\u\\F\\E\\u\\b\\l\\q\\z\\J","\\r","\\H","\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\q\\m\\J\\r\\u\\b\\N\\s\\h\\A\\p\\m\\k\\T\\W\\v\\q\\C\\b\\o\\R\\1S\\G\\G\\1R\\p\\r\\u\\l\\t\\A\\p","\\p\\n\\L","\\1r","\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\q\\O\\l\\k\\m\\h\\r\\v\\q\\C\\b\\o\\A\\p\\1p\\G\\G\\p\\r\\o\\h\\q\\J\\o\\b\\A\\p\\1f\\1Q\\G\\p\\r\\u\\l\\t\\A\\p\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\N\\w\\F\\b\\F\\E\\h\\M\\t\\w\\m\\n\\h\\m\\E\\h\\C\\n","\\1d\\l\\h\\s\\A\\G\\p\\r\\O\\l\\k\\m\\h\\E\\w\\l\\C\\h\\l\\A\\p\\G\\p\\r\\k\\s\\s\\w\\v\\O\\F\\s\\s\\u\\t\\l\\h\\h\\z\\L\\H\\n\\q\\O\\l\\k\\m\\h\\L","\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\E\\l\\n\\L\\H\\h\\m\\E\\h\\C\\r\\u\\b\\N\\s\\h\\A\\p\\v\\q\\C\\b\\o\\R\\1f\\G\\G\\B\\T\\1P\\o\\h\\q\\J\\o\\b\\R","\\1c\\A","\\1f\\G\\G","\\1p\\G\\G","\\B\\T\\p\\r\\u\\l\\t\\A\\p\\o\\b\\b\\B\\R\\n\\n\\v\\v\\v\\M\\z\\o\\k\\t\\t\\F\\k\\b\\F\\q\\M\\t\\w\\m\\n","\\m\\n","\\s\\n","\\p\\r\\O\\s\\k\\u\\o\\1g\\k\\l\\u\\A\\p\\k\\F\\b\\w\\u\\b\\k\\l\\b\\A\\O\\k\\s\\u\\h\\p\\r\\1N\\F\\k\\s\\q\\b\\N\\A\\p\\o\\q\\J\\o\\p\\r\\v\\m\\w\\C\\h\\A\\p\\b\\l\\k\\z\\u\\B\\k\\l\\h\\z\\b\\p\\r\\b\\N\\B\\h\\A\\p\\k\\B\\B\\s\\q\\t\\k\\b\\q\\w\\z\\n\\T\\W\\u\\o\\w\\t\\1D\\v\\k\\1g\\h\\W\\O\\s\\k\\u\\o\\p\\L\\H\\n\\h\\m\\E\\h\\C\\L","\\b\\h\\T\\b","\\H\\q\\m\\J\\r\\u\\l\\t\\A\\p","\\q\\m\\J","\\l\\h\\B\\s\\k\\t\\h","\\C\\F","\\o\\k\\m\\M"];Q V=[];K=[];I=[];1q=a[0];1w=a[1];1u=a[2];1s=1Y[a[4]](a[3]);c=1s[a[6]](a[5]);D(c){U(x=0;x<c[a[7]];x++){Q 1i=a[8];1o=a[8];P=a[8];d=c[a[10]](x)[a[9]];e=d[a[12]](a[11]);f=d[a[12]](a[13]);g=d[a[12]](a[14]);U(Q i=1;i<e[a[7]];i++){U(Q j=0;j<Z[a[7]];j++){1h=e[i][a[16]](a[15]+Z[j]);D(1h!=-1){V[i]=a[11]+e[i][a[17]](0,1h)+a[15]+Z[j];D((V[i][a[16]](a[18])==-1)&&(V[i][a[16]](a[19])==-1)){1i+=a[20]+V[i]+a[21]}}}};U(Q i=1;i<f[a[7]];i++){1a=f[i][a[16]](a[18]);X=f[i][a[16]](a[19]);D(1a!=-1){K[i]=f[i][a[17]](0,1a);Y=K[i][a[16]](a[19]);D(Y!=-1){K[i]=K[i][a[17]](0,Y)}}S{D(X!=-1){K[i]=f[i][a[17]](0,X)}S{D(i==f[a[7]]-1){K[i]=f[i][a[17]](0,d[a[7]])}}};K[i]=K[i][a[12]](a[22]);K[i]=K[i][0];1o+=a[1x]+K[i]+a[1U]};U(Q i=1;i<g[a[7]];i++){1m=g[i][a[16]](a[18]);1n=g[i][a[16]](a[19]);D(1m!=-1){I[i]=g[i][a[17]](0,1m);1j=I[i][a[16]](a[19]);D(1j!=-1){I[i]=I[i][a[17]](0,1j)}}S{D(1n!=-1){I[i]=g[i][a[17]](0,1n)}S{D(i==g[a[7]]-1){I[i]=g[i][a[17]](0,d[a[7]])}}};1k=I[i][a[17]](0,2);I[i]=I[i][a[17]](2,I[i][a[7]]);P+=a[1V];D(1k==a[1t]){P+=a[1O]}S{P+=a[1J]};P+=a[1A];D(1k==a[1t]){P+=a[1y]}S{P+=a[1B]};P+=I[i]+a[1M]};U(Q y=0;y<1l[a[7]];y++){d=d[a[1K]](1l[y][a[1L]],a[1I]+1l[y][a[1E]]+a[21])};D(1G==1q+a[1F]+1w+a[1C]+1u){c[a[10]](x)[a[9]]=d+1i+1o+P}}};',"|","split","||||||||||_0xf28e|x74||||||x65|||x61|x72|x6D|x2F|x68|x22|x69|x20|x6C|x63|x73|x77|x6F|||x6E|x3D|x70|x64|if|x62|x75|x30|x3C|nct|x67|youtube|x3E|x2E|x79|x66|a3|var|x3A|else|x78|for|img|x2D|aft_y2|aft_y3|type_img|||||||||||aft_y1|x45|x4D|x3F|x54|x33|x76|dot_png|a1|aft_nct3|m_l|smileys|aft_nct1|aft_nct2|a2|x34|cbef|x26|cL|26|cbef3|x42|cbef2|23|30|x49|29|31|38|x6B|35|37|copyright|x43|34|28|36|33|32|x71|27|x3B|x32|x25|x31|x4C|24|25|x4E|x48|document|x4F|||","","fromCharCode","replace","\\w+","\\b","g"];eval(function(d,e,a,c,b,f){b=function(a){return(a<e?dp[4]:b(parseInt(a/e)))+(35<(a%=e)?String[dp[5]](a+29):a.toString(36))};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){for(;a--;)f[b(a)]=c[a]||b(a);c=[function(a){return f[a]}];b=function(){return dp[7]};a=1}for(;a--;)c[a]&&(d=d[dp[6]](RegExp(dp[8]+b(a)+dp[8],dp[9]),c[a]));return d}(dp[0],62,127,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
//]]>
</script>
</b:if>

Bộ emoticons được giữ nguyên như phiên bản trước.

Hướng dẫn thủ thuật Blogger, Blogspot

87

Nhận xét
1

Có thể để code không mã hóa không cậu, tớ rất mún xem code để học hỏi nhưng mã hóa thế này ko học hỏi dc gì.. bùn quá

Reply Xóa nhận xét
2

Đây mới chỉ là lần thứ 2 mình mã hóa. Ở phiên bản trước bị người ta lấy và còn thêm bản quyền vào, đó là blog ở nước ngoài chứ ở vn thì việc này còn tệ hơn. Trước đây mình có bao giờ mã hóa nhưng giờ đây thì sẽ áp dụng. Nếu bạn bỏ cả đêm để ngồi code, test rồi fix và sau đó bị người khác lấy về sửa làm như của họ thì sẽ hiểu.

Reply Xóa nhận xét
3

Nhiều blog VN chôm các thủ thuật mà trong hướng dẫn họ làm như là của chính họ á. Cũng buồn buồn

Reply Xóa nhận xét
4

Uh... sẵn đây cho tớ hỏi luôn cách mã hóa code như cậu đấy, và làm cách nào để site đọc được mà không bị lỗi.
Có thể gởi hướng dẫn vào email dùm tớ nha...
mrjack.vip.it@gmail.com

Thanks cậu

Reply Xóa nhận xét
5

Nếu mình có xin bài về nhà,thì cũng bắt buộc phải ghi nguồn nơi xuất xứ của tác giả chứ...chả muốn nhận vơ của ng khác hơn nữa mọi người cũng biết khả năng của mình và họ tới đâu,làm sao mà làm thế được chứ nhỉ ?

Reply Xóa nhận xét
6

Bạn cho mình hỏi,Trước đây hộp comment của mình đã cài Bộ emoticons rồi giờ cài code ở đây vào có làm hỏng bộ code cũ không? Mình muốn giữ lại những biểu tượng vui mà trước đây mình đã cài,chỉ xin cái code để khách viếng thăm họ gửi được hình ảnh và videoclip vào comment nhà mình thôi bạn ạ !Trả lời mình nhá .Cảm ơn nhiều.

Reply Xóa nhận xét
7

Ồ ! Được rồi bạn ơi,nhưng giờ mình mới phát hiện ra bộ CSS nhà mình bị lỗi,chỉ người thứ nhất còm thì còn hiện ra Bộ emoticons để gửi,đến lần thứ hai thì hộp comment trống trơn không thấy Bộ emoticons đâu cả,bạn xem biết đó là lỗi gì chỉ cho mình sửa lại nhé !

Reply Xóa nhận xét
13

Gửi link đến bài viết có lỗi đó cho mình xem, mình vào blog bạn nhưng nó load nặng quá.

Reply Xóa nhận xét
8

Ở ban dau tjen ban gjoj thjeu do duy. Khj mình chèn huớng dẫn ở khung nhận xét có thẻ [img] , [youtobe] thj huong dan do mat tjeu hjen luon anh va video phaj lam sao day.

Reply Xóa nhận xét
12

Ảnh vẫn hiện bình thường mà, có youtube và nct thì k thôi, mình bỏ qua k fix cho code cũ nữa.

Reply Xóa nhận xét
9

Tuyệt quá, đúng cái em đang cần. Cảm ơn bác :D

Reply Xóa nhận xét
10

Bây giờ lỡ cài Phiên bản cũ rồi giờ làm sao xóa đi để cài lại hả Duy ơi? Cho biết ý kiến nhé !

Reply Xóa nhận xét
11

Làm ngược lại với hướng dẫn ở phiên bản cũ để xóa bỏ

Reply Xóa nhận xét
14

Duy cho mình hỏi vấn đề này hơi ngoài lề về vấn đề load nha.
Mình đã test rất kỹ trên mobile bằng operamini 6.5. Và thấy rằng blog duy không hề bị load lại khi truy cập gjao diện web.
Còn với tất cả các blog khác sau khi load xong sẽ bi load lại một lần nữa. Trong thời gjan load lại đó màn hjnh đjện thoại trắng trơn.

Reply Xóa nhận xét
15

Có thể là do blog đó dùng phiên bản mobile nên sau khi load tới đoạn js chèn thêm ?m=1 thì load lại. Mình cũng đang k hiểu mặc dù k dùng phiên bản mobile nhưng khi vào bằng opera thì blog mình vẫn thêm ?m=1 vào url

Reply Xóa nhận xét
19

Phiên bản mobile dc tích hợp trong template ở thẻ var='mobile post' mình thử xoá mà ko được. Xoá xong lưu nó lại hiện lại. :-)

Reply Xóa nhận xét
22

Bạn không xóa được mà phải vào Blogger -> Template rồi chọn phiên bản Mobile mà tắt hoặc chọn custom.

Reply Xóa nhận xét
16

Thôi tiêu rồi Duy oi ! Hộp còm chỉ hiện thị Emoticons ở còm thứ 2 thôi,còn mới bắt đầu post bài thì kg hiện ra,làm sao bây giờ? Híc !

Reply Xóa nhận xét
20

Thread comment có nhược điểm chết người đấy đó bạn. Tất cả thủ thuật áp dụng trên cm đều như thế.

Reply Xóa nhận xét
26

Vậy có nghĩa là mình không thể chỉnh cho nó hiện ra ở mọi thời điểm,hôm trước thì chỉ hiện ra ở còm thứ 2 cho đến "Suốt mùa" luôn,òn sau khi loay hoay cả buồi chỉnh lại thì nó hiện ra ngay từ đầu khi post bài nhưng còm được một lần thì biểu tượng mất tiêu luôn HI Hi ! Biết thế mình đã không chỉnh rồi,giờ muốn chỉnh lại như lúc đầu không làm được.Cảm ơn trả lời của bạn Blogdinhcao nhé !

Reply Xóa nhận xét
34

Nghĩa là các biểu tượng chỉ hiện ra cho mình chọn vào lúc bài vừa đăng với người còm đầu tiên sẽ được nhìn thấy đến khi họ gửi đi thì người thứ hai không còn nhìn thấy mấy cái biểu tượng đó nữa.Mình gửi bạn toàn bộ code CSS nhà mình,khi nào rảnh bạn dành chút thời gian xem lại hộ bị lỗi gì nhé ! Cảm ơn Duy nhiều lắm.

Link Downlaod : http://www.mediafire.com/view/?5pypka487b1s8j2

Reply Xóa nhận xét
35

Xin lỗi Link này mới đúng http://www.mediafire.com/?5pypka487b1s8j2

Reply Xóa nhận xét
17

Mình làm ngước lại với ý bạn nói,bây giờ thẻ "Body" mất tiêu luôn tìm kg thấy để bắt đầu làm lại. híc !

Reply Xóa nhận xét
21

Kéo xuống cuối cùng khác thấy.
Templale ko có thẻ body như bạn nói ko bao gjờ có đâu. Thẻ này bắt buộc đó. :O

Reply Xóa nhận xét
18

Làm thế nào để chỉnh ảnh hay video hiện ra ở với kích thước tối đa ví dụ như width 450 bác Duy ơi :D

Reply Xóa nhận xét
24

Ảnh là full width, nó sẽ bằng width của khung comment. Youtube width là 400px, nct width là 300px.

Reply Xóa nhận xét
25

Hiện tại code trên mình thấy cửa sổ của Youtube hơi bé,mình có thể chỉnh rộng ra tí được không anh bạn?

Reply Xóa nhận xét
27

Mình đã chỉnh để phù hợp nhất cho cả trường hợp comment dc reply, rộng thêm sẽ bị phá vỡ bố cục.

Reply Xóa nhận xét
28

Ngại quá muốn hỏi bạn mà không biết nên viết chỗ nào.
Cho mình hỏi cách có thanh cuộn ngang ở khung trình bày code với. Cảm ơn nhiều!

Reply Xóa nhận xét
29

Nó là overflow:auto.

Reply Xóa nhận xét
30

nhà bác Duy luôn có nhiều thủ thuật hay, comment ae xôm quá

Reply Xóa nhận xét
31

Mình đã áp dụng được hết tất cả các thủ thuật liên quan đến hộp Comment nhưng riêng tới giờ vẫn chưa thực hiện được hiển thị các biểu tượng để chọn,bạn có thể viết riêng một bài cho phần này được kg? Vì mình sợ nếu theo bài viết ở những trang khác sợ lại bị đụng code lại hỏng tùm lum nên không dám thử.Cảm ơn Duy nhé !

Reply Xóa nhận xét
32

Mình đã thực đúng chính xác cả "Phiên bản trước" và kế tiếp là bài này,nhưng chỉ hiện biểu tượng "Emoticons" ở lần đầu tiên khi bài vừa đăng,sau khi còm thử một lần thì các biểu tượng lại biến mất.

Reply Xóa nhận xét
33

Lần sau bạn nên mô tả chi tiết lỗi và tập trung comment 1 chỗ để mình tiện theo dõi.

Trước hết bạn áp dụng thêm bài này http://blog.duypham.info/2012/04/di-chuyen-ghi-chu-theo-khung-nhan-xet.html

Sau đó bạn muốn chèn emoticons + ký tự tắt thì chèn vào trong thẻ < id='threaded-comment-form'>

Reply Xóa nhận xét
Nặc danh 15/2/13 02:21
36

This trick successfully and working on our blog.

I really like your blog. Tutorials that you serve is different from the others. From my heart I say thank you very much

Reply Xóa nhận xét
37

Sao lạ nhỉ blog em post 1 hình lại ra 2 hình sao vậy anh ? Đây làBlog của em anh giúp em cái . thanks

Reply Xóa nhận xét
38

Bạn dùng nhiều code chèn emo quá, dùng 1 cái thôi và xóa cái cũ đi.

Reply Xóa nhận xét
39

Anh cho em hỏi là blog của em load rất nặng ở trang bài viết, làm sao để khắc phục hả anh? http://ceewave.blogspot.com

Reply Xóa nhận xét
40

Vì cái code ở bài đăng mới hơn và bài đăng cũ hơn của bạn, cách nó lấy tiêu đề của bài viết thay cho chữ bài đăng mới và bài đăng cũ là nó load thêm 2 bài viết trước và sau bài hiện tại, có nghĩa khi xem trang bài viết blog bạn sẽ có 3 request thay vì 1 đương nhiên sẽ chậm.

Reply Xóa nhận xét
41

có nghĩa là nó load cả 3 bài trong 1 trang hả anh? Vậy mà em cứ tưởng nó load mỗi tiêu đề chứ. Anh sửa lỗi này cho em với :))

Reply Xóa nhận xét
42

Bạn xem bài này http://blog.duypham.info/2012/01/thay-older-post-newer-post-bang-tieu-de.html

Nó cũng có 2 request nhưng là gọi feed với dung lượng nhỏ chứ k tải cả 2 trang liền kề như cách dùng jQuery kia.

Reply Xóa nhận xét
43

Anh chỉ giúp em đoạn jquery gọi feed mà blog em đang dùng được không? tìm mãi không thấy, hay là người ta mã hóa rồi anh nhỉ?

Reply Xóa nhận xét
44

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function () {
var newerLink = $('a.blog-pager-newer-link').attr('href');
$('a.blog-pager-newer-link').load(newerLink + ' .post-title:first', function () {
var newerLinkTitle = $('a.blog-pager-newer-link').text();
$('a.blog-pager-newer-link').html('<h6>Next</h6><h5>' + newerLinkTitle + '<h5>');
});
var olderLink = $('a.blog-pager-older-link').attr('href');
$('a.blog-pager-older-link').load(olderLink + ' .post-title:first', function () {
var olderLinkTitle = $('a.blog-pager-older-link').text();
$('a.blog-pager-older-link').html('<h6>Previous</h6><h5>' + olderLinkTitle + '</h5>');
});
});
//]]>
</script>

Reply Xóa nhận xét
45

AH, xin lỗi Duy vì tớ hỏi ngoài lề tí: post code html vào khung comment bằng cách nào để không bị ẩn

Reply Xóa nhận xét
46

& thì phải chuyển thành &amp;
< thì phải chuyển thành &lt;
> thì phải chuyển thành &gt;

Reply Xóa nhận xét
47

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Reply
48

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Reply
49

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Reply
50

CHỈ MÌNH CÁCH TẠO KHUNG CHỨA(khung chia sẻ màu #8f887c ) CHIA SẺ G+1 VÀ TÊN ADMIN CUỐI BÀI VIẾT NHƯ CỦA BẠN ĐƯỢC KHÔNG DUYPHAM

Reply Xóa nhận xét
51

Mình sẽ viết bài sau :D

Reply Xóa nhận xét
52

Bác mã hóa code vậy khi dùng có bị phụ thuộc vào host của bác ko?(kiểu bacode của vnblogspot thì phụ thuộc).
Với lại em thấy post ảnh vẫn còn hiện link ảnh.

Reply Xóa nhận xét
53

Mã hóa này ngăn người khác đọc thôi chứ không phụ thuộc chút gì từ mình nữa. Còn link ảnh thì mình để cho nó hiện vậy đấy chứ.

Reply Xóa nhận xét
54

Duy ơi, NK muốn ẩn link ảnh được không Duy? Nếu được Duy chỉ NK sửa chổ nào hoặc cho NK xin đoạn code thay thế nhé. Cám ơn Duy nhiều!

Reply Xóa nhận xét
55

Mình sẽ update sau.

Reply Xóa nhận xét
56

Mình lang thang tìm được cái này
http://sites.google.com/site/khungcode/emo-colo-video.js
Cái này ko có link ảnh đi kèm mỗi tội nhiều icon yahoo :D

Reply Xóa nhận xét
57

Chỉ cần gõ đúng ký tự của yahoo,gần như đầy đủ biểu cảm yahoo ai ko sợ nặng tải thì xài dc.nó cũng giống của bác Duy nhưng chưa mã hóa nên chỉnh chọt dc.Còn phần hiện hướng dẫn ký tự để người ko nhớ ký tự biết lối mà gõ thì nhờ bác Duy :D(mình nhìn vào hoa cả mắt với lại ko biết gì về lập trình)

Reply Xóa nhận xét
58

Mình chưa có thời gian để nâng cấp kia, có nhiều cái muốn cập nhật cho nó, cả hiển thị tốt ảnh và videos cho responsive nữa.

Reply Xóa nhận xét
59

Chào cả nhà! Hiện tại mình của vừa mày mò tự thiết kế cho cửa hàng sữa của mình 1 trang web bằng blogger là Thế giới sữa của bé . Nhung mình đang ko biết trình bày sản phẩm sữa của web mình giống cách trình bày của trang sua.vn ở địa chỉ: http://sua.vn/san-pham/sua-6-ABBOTT.html (cách trình bày các sản phẩm bằng cách kẻ ô và dàn hàng ngang, mỗi hàng như vậy 4 sản phẩm và chèn thông tin về giá, link ngay dưới mỗi lon sữa đó). Cả nhà có ai biết chỉ giúp cho mình với nhé! Thanks cả nhà.

Reply Xóa nhận xét
60

Hi cả nhà! Cả nhà có ai biết cách chèn Breadcrumd cho Blogger ko? Ai biết chỉ mình với! Thanks All.
An Phúc Trọn Đời

Reply Xóa nhận xét
61

Vấn đề này cũng có nhiều blog giới thiệu, bạn cũng có thể xem bài viết tại đây

Reply Xóa nhận xét
62

Mình thử rồi nó có hiện ảnh, nhưng cũng hiện url luôn. có cách nào chỉ hiện hình ảnh thôi không. bạn xem kết quả mình làm ở đây: http://hocdethi.blogspot.com/2013/08/e-kiem-tra-mon-tieng-anh-lop-10-chuyen_8712.html?showComment=1376987866427#c5269986766002910321
rất mong được giúp đở. Cảm ơn.

Reply Xóa nhận xét
63

Tiện ích này không dùng được cho nhận xét không phân cấp hả DuyPham?

Reply Xóa nhận xét
64

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Reply
65

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

Reply
66

Em để ý thấy cái javascript ở trên nó sẽ làm blog load 2 lần (sau khi load xong lần đầu nó sẽ load lại lần 2 trong khoảng 3s). Bác Duy xem khắc phục đc ko :D

Reply Xóa nhận xét
67

js này đâu load lại blog đâu. Ở blog demo không có hiện tượng như bác nói

Reply Xóa nhận xét
68

Blog demo của bác cũng bị mà. Bác để ý cái chỗ hiện file favicon G+ của blog demo theo tab trên chrome hoặc firefox. Ban đầu khi vào nó hiện biểu tượng quay tròn khi loading, load xong rồi hiện ra favicon rồi ngay lập tức load lại lần nữa mới thôi

Reply Xóa nhận xét
69

Để e xem lại xem sao

Reply Xóa nhận xét
70

Là code comment của Blogger bác ơi, temp mẫu cũng có hiện tượng đó.

Reply Xóa nhận xét
71

Em bỏ js trên là hết bị luôn mà :D

Reply Xóa nhận xét
72

Bác Duy xem thử có fix được lỗi là khi em chèn link (https) https://www.youtube.com/watch?v=8LMUtGlCihk&list=UUPr94gEP09WeEHl6z8KMtQw thì không hiển thị, còn khi chèn(http) http://www.youtube.com/watch?v=8LMUtGlCihk&list=UUPr94gEP09WeEHl6z8KMtQw thì lại được.

Reply Xóa nhận xét
73

Bác Duy xem làm thế nào replace cho avatar ng` comment về mức nhỏ nhất định cho đỡ nặng đc ko? :D

Reply Xóa nhận xét
74

Tiện sửa width youtube cho to hơn, phù hợp với thời đại :(

Reply Xóa nhận xét
76

sẽ nâng cấp khi có time, bị lười rồi :((

Reply Xóa nhận xét
75

Thread comment mới vốn phải load avatar kích thước 512px, nếu replace thì lại còn chậm hơn vì load 2 lần avatar. Sống chung với lũ thôi bác

Reply Xóa nhận xét
77

Úp đết cho width youtube rộng ra hơn đê thánh lười Duy ơi, làm ẩn cả link càng tốt :D

Reply Xóa nhận xét
79

Update cả https đi Duy ơi, lầy vãi :-w

Reply Xóa nhận xét
80

Ví dụ e có link emo width 120px:
https://1.bp.blogspot.com/-fB_jL0tkjMw/WRcj_msM-gI/AAAAAAAALIo/8DK4qRD2ezAbImZ9q4sRnIY2gh-opMeTQCLcB/s180/X.png

Giờ muốn đặt width cho nó nén xuống còn 40px thì làm thế nào bác Duy?

(cái này để khắc phục tình trạng trên mobile nhìn các emo rất mờ, chất lượng hình ảnh kém)

Reply Xóa nhận xét
81

bác đặt height cho nó là 40px thì width để auto nó tự co lại thôi bác 😁

Reply Xóa nhận xét
82

Bác đang dùng code trong bài này à? Nếu vậy thì cần chỉnh lại js vì nếu chỉ chỉnh ở css thì ảnh trong comments nếu có cũng bị giới hạn 40px. Thằng mobile nó render ảnh cay vãi nhỉ :/

Reply Xóa nhận xét
83

Đúng rồi bác, ý e là chỉnh js thế nào đó :D

Reply Xóa nhận xét
84

Code chưa endcode e lưu trong máy cũ bị hỏng nên mất rồi bác. Không nhớ lưu trên mạng ở đâu nữa, tìm không có thấy. Giờ viết lại từ đầu thì oải quá :D

Reply Xóa nhận xét

Đăng nhận xét

Cancel